Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawadzie

Nr 4/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

PROCEDURY ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU Z ROZPOCZECIEM ROKU SZKOLNEGO ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM (COVID-19) ORAZ POSTĘPOWANIA

NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (COVID-19)

Podstawny prawne:

 

§1

Postanowienia ogólne dotyczące organizacji przedszkola

§2

 1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe.

 2. Dziecka chorego, podejrzanego o chorobę lub dziecka, u którego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, w razie wizyt dziecka lub członków rodziny w szpitalach i przychodniach oraz w przypadku kontaktów rodziny dziecka z osobą przybywającą z zagranicy nie wolno przyprowadzać do przedszkola. Dla uściślenia dzieci w stanach infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z podwyższoną temperaturą, skarżące się na ból głowy, mięśni, u których występuje biegunka lub wymioty, a także, u których zaobserwowano wyraźne zmiany w zachowaniu nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 3. Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii, czy operacjach nie były posyłane do przedszkola.

 4. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów itp.) i preparatów zdrowotnych typu suplementy diety.

 5. Dzieciom przebywającym w przedszkolu należy przypominać o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw oraz po skorzystaniu z toalety.

 6. Podczas pobytu w przedszkolu będzie mierzona temperatura ciała u dzieci wykazujących symptomy zakażenia koronawirusem (COVID-19) za pomocą termometrów bezdotykowych. Należy wówczas zobowiązać rodziców do podpisania pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała u dziecka (zał.1). W przypadku odmowy podpisania zgody, dziecko nie może być przyprowadzane do przedszkola.

 7. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dzieci lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

 8. W sytuacji przyprowadzenia do przedszkola dziecka chorego odmawia się jego przyjęcia do przedszkola i zawiadamia się niezwłocznie o tym dyrektora.

 9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych zarówno dzieci uczęszczające do przedszkola, jak i pracownicy powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 10. W salach przedszkolnych, przy wejściu do placówki, w widocznym miejscu umieścić należy numerów telefonów do:

 

 

§3

Szczegółowe zasady organizacji opieki dla dzieci w przedszkolu:

 1. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są do:

 

 

 1. Opieka nad dziećmi w przedszkolu powinna być zorganizowana według następujących zasad:

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie, chyba, że z przyczyn niezależnych nie ma takiej możliwości.

 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 5. Zaleca się taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 6. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 7. Personel pomocniczy oraz kuchenny ogranicza kontakt z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 8. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 9. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 10. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

 11. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 12. Nie zaleca się organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu.

 13. Dokonaną dezynfekcję należy odnotować każdorazowo w karcie kontroli dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, stanowiącą załącznik nr 2 do Procedur oraz karcie kontroli dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek włączników, klawiatury, stanowiącej załącznik nr 3.

 

 1. Zasady organizacji żywienia dzieci w Przedszkolu:

 

 1. Przy organizacji żywienia dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, , czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdym spożytym posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

§4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 2. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników*- przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem.

 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, lub przyłbice a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji), lub zarękawków.

 5. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

§5

Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia lub

ryzyka zakażenia koronawirusem w Przedszkolu

 

I. Procedura postępowania dotycząca dzieci i rodziców:

 1. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na stan chorobowy – zakażenie koronawirusem (CODIV-19) (tj. m.in. podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból głowy, ból mięśni, wyraźne zmiany w zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) natychmiast powiadamia o dolegliwościach dziecka rodziców (prawnych opiekunów), dyrektora przedszkola oraz stację sanitarno – epidemiologiczną lub oddział zakaźny i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.

 2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na stosownym upoważnieniu.

 3. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka zobowiązany jest natychmiast odizolować dziecko od pozostałych osób znajdujących się na terenie przedszkola, do specjalnie przygotowanego pomieszczenia (izolatorium) do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego) lub w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi - pogotowia ratunkowego.

 4. Nauczyciel, który zaobserwował objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych), osób upoważnionych lub pogotowia ratunkowego. Nauczyciel zobligowany jest do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos.

 5. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki.

 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie tj.:

 

 1. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka, mogące wskazywać na zakażenie korona wirusem (COVID-19) zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki dotyczącej zaistniałej sytuacji.

 2. W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, zasłabnięcia i omdlenia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności.

 3. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

II. Procedura postępowania dotycząca pracownika:

 

 1. Pracownicy zobowiązani są do stawiania się w pracy wyłącznie w dobrym stanie zdrowotnym.

 2. Pracownicy w stanach infekcji tj: kaszlący, kichający, z podwyższoną temperaturą, osłabieniem organizmu oraz bólami głowy i mięśni nie powinni stawiać się w pracy.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.

 4. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium).

 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).

 6. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie placówki.

 7. Nauczycielom przeprowadza się szkolenie z procedur związanych z funkcjonowaniem placówki oraz postepowaniem w przypadku pojawienia się podejrzenia wystąpienia w przedszkolu koronawirusa. Przeprowadzone szkolenie należy ująć w protokole ze szkolenia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych Procedur.

III. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostepnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

 

Procedura wchodzi w życie dnia 01.09.2020

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawadzie

Nr 4/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

PROCEDURY ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU Z ROZPOCZECIEM ROKU SZKOLNEGO ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM (COVID-19) ORAZ POSTĘPOWANIA

NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (COVID-19)

Podstawny prawne:

 

§1

Postanowienia ogólne dotyczące organizacji przedszkola

§2

 1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe.

 2. Dziecka chorego, podejrzanego o chorobę lub dziecka, u którego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, w razie wizyt dziecka lub członków rodziny w szpitalach i przychodniach oraz w przypadku kontaktów rodziny dziecka z osobą przybywającą z zagranicy nie wolno przyprowadzać do przedszkola. Dla uściślenia dzieci w stanach infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z podwyższoną temperaturą, skarżące się na ból głowy, mięśni, u których występuje biegunka lub wymioty, a także, u których zaobserwowano wyraźne zmiany w zachowaniu nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 3. Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii, czy operacjach nie były posyłane do przedszkola.

 4. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów itp.) i preparatów zdrowotnych typu suplementy diety.

 5. Dzieciom przebywającym w przedszkolu należy przypominać o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw oraz po skorzystaniu z toalety.

 6. Podczas pobytu w przedszkolu będzie mierzona temperatura ciała u dzieci wykazujących symptomy zakażenia koronawirusem (COVID-19) za pomocą termometrów bezdotykowych. Należy wówczas zobowiązać rodziców do podpisania pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała u dziecka (zał.1). W przypadku odmowy podpisania zgody, dziecko nie może być przyprowadzane do przedszkola.

 7. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dzieci lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

 8. W sytuacji przyprowadzenia do przedszkola dziecka chorego odmawia się jego przyjęcia do przedszkola i zawiadamia się niezwłocznie o tym dyrektora.

 9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych zarówno dzieci uczęszczające do przedszkola, jak i pracownicy powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 10. W salach przedszkolnych, przy wejściu do placówki, w widocznym miejscu umieścić należy numerów telefonów do:

 

 

§3

Szczegółowe zasady organizacji opieki dla dzieci w przedszkolu:

 1. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są do:

 

 

 1. Opieka nad dziećmi w przedszkolu powinna być zorganizowana według następujących zasad:

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie, chyba, że z przyczyn niezależnych nie ma takiej możliwości.

 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 5. Zaleca się taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 6. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 7. Personel pomocniczy oraz kuchenny ogranicza kontakt z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 8. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 9. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 10. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

 11. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 12. Nie zaleca się organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu.

 13. Dokonaną dezynfekcję należy odnotować każdorazowo w karcie kontroli dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, stanowiącą załącznik nr 2 do Procedur oraz karcie kontroli dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek włączników, klawiatury, stanowiącej załącznik nr 3.

 

 1. Zasady organizacji żywienia dzieci w Przedszkolu:

 

 1. Przy organizacji żywienia dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, , czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdym spożytym posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

§4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 2. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników*- przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem.

 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, lub przyłbice a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji), lub zarękawków.

 5. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

§5

Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia lub

ryzyka zakażenia koronawirusem w Przedszkolu

 

I. Procedura postępowania dotycząca dzieci i rodziców:

 1. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na stan chorobowy – zakażenie koronawirusem (CODIV-19) (tj. m.in. podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból głowy, ból mięśni, wyraźne zmiany w zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) natychmiast powiadamia o dolegliwościach dziecka rodziców (prawnych opiekunów), dyrektora przedszkola oraz stację sanitarno – epidemiologiczną lub oddział zakaźny i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.

 2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na stosownym upoważnieniu.

 3. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka zobowiązany jest natychmiast odizolować dziecko od pozostałych osób znajdujących się na terenie przedszkola, do specjalnie przygotowanego pomieszczenia (izolatorium) do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego) lub w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi - pogotowia ratunkowego.

 4. Nauczyciel, który zaobserwował objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych), osób upoważnionych lub pogotowia ratunkowego. Nauczyciel zobligowany jest do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos.

 5. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki.

 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie tj.:

 

 1. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka, mogące wskazywać na zakażenie korona wirusem (COVID-19) zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki dotyczącej zaistniałej sytuacji.

 2. W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, zasłabnięcia i omdlenia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności.

 3. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

II. Procedura postępowania dotycząca pracownika:

 

 1. Pracownicy zobowiązani są do stawiania się w pracy wyłącznie w dobrym stanie zdrowotnym.

 2. Pracownicy w stanach infekcji tj: kaszlący, kichający, z podwyższoną temperaturą, osłabieniem organizmu oraz bólami głowy i mięśni nie powinni stawiać się w pracy.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.

 4. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium).

 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).

 6. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie placówki.

 7. Nauczycielom przeprowadza się szkolenie z procedur związanych z funkcjonowaniem placówki oraz postepowaniem w przypadku pojawienia się podejrzenia wystąpienia w przedszkolu koronawirusa. Przeprowadzone szkolenie należy ująć w protokole ze szkolenia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych Procedur.

III. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostepnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

Procedura wchodzi w życie dnia 01.09.2020