KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                                        Szanowni Państwo

                                                                                                    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), Przedszkole Publiczne w Zawadzie w związku z przekazaniem danych osobowych Pana/Pani oraz Dziecka informuje że:

1. Administrator Danych Osobowych (dalej ADO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne z siedzibą w Zawadzie przy ul. Oleska 26, 46-022 Zawada  zwaną dalej ADO.

2. Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD) Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Sławomir Kozieł email: iod@turawa.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe oraz dane Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

5. Prawa dotyczące przekazanych danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo:

• dostępu do treści swoich danych oraz danych oraz danych osobowych Dziecka (art. 15 RODO),

• sprostowania (art. 16 RODO),

• usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO), • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

• przenoszenia danych (art. 20 RODO), • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). •

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie oraz przekazanie danych do państwa trzeciego Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka:

• będą podlegały częściowo zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,

• nie będą podlegały profilowaniu,

• nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.