Procedura postępowania z dzieckiem  chorym  obowiązująca

                        w Przedszkolu Publicznym   w  Zawadzie

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci

zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

Nauczyciel, ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości  dziecka i udzielaniu  wyczerpujących informacji na temat choroby (np. alergie, alergie pokarmowe). Zgłoszenie wyłącznie

w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczycieli grupy.

4. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.Replique Montre

5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą  nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani  są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego  zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.

6. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach wymaga fachowej opieki, lub naraża

inne dzieci na zarażanie  wówczas  powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)  o konieczności  odebrania dziecka z przedszkola.

Cheap Breitling Replica

7. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.

8. Osoba upoważniona przed dyrektora sprawuje opiekę nad przedszkolną apteczką wyposażając

   ją w podstawowe środki medyczne Breitling Replica Watches.

9. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

10.Z procedurą POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM zostaną zapoznani rodzice podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu ogólnym.

Procedura obowiązuje od dnia 01 października 2012 r.