Procedura  przyprowadzania

 i odbierania dzieci

z Przedszkola Publicznego

w Zawadzie

           przy ul. Oleskiej 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach Chopard Mille Miglia replica i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

3. Konwencja Praw Dziecka.

4. Statut Przedszkola Publicznego w Zawadzie

 

 

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

1.      Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

§ 2

 

Przyprowadzanie dzieci

2.      Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

3.      Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 7.00  przez rodziców /opiekunów.

4.      Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko  w szatni.

5.      Rodzice /opiekunowie wprowadzają dziecko do sali  powierzają pod opiekę  nauczycielce grupy.

6.      Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

7.      Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą    na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.    

8.      Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna  ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

9.      Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.

10.  Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą chorobą rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

11.  Obowiązkiem rodzica jest  przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów  kontaktowych  ( szczególnie numerów telefonów  komórkowych).

 

§ 3

Odbieranie dzieci

1.      Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godzin można odbierać do godz. 13.00

2.      Dzieci przebywające w przedszkolu cały dzień należy odebrać do godziny 16.15

3.      Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

4.      Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców i złożonego w karcie zgłoszenia dziecka

5.      Upoważnienie składane jest na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały rok szkolny.

6.      Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.

 

 

7.      Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego                     z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

8.      Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

9.      Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

10.      Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora placówki.

11.      Dyrektor wydaje  dyspozycje nauczycielce , mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

12.      W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się,  dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

13.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

14.      Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

15.      W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka

(np. rozmowa rodzica z nauczycielem) , nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

16.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

17.  W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców  numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce.

18.  Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

19.  Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

20.  Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

21.  Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie przedszkola w celu szczegółowego zapoznania się.

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.10.2012r.                                                                 

 

 

 

Cartier Replica Watches

Cartier Replica

Cheap Breitling Replica

Breitling Replica Watches